เว็บไซต์พระพุทธศาสนา

พลังจิต | สุขใจ | ธรรมะวัดเกาะวาลุกาลาม |อกาลิโกโฮม| ลานธรรมเสวนา | Dhamma Media Channel |ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย | หลวงตามหาบัว | ธรรมจักร | mindcyber  | แปดหมื่นสี่พัน.org | กัลยาณมิตร | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | ประตูสู่ธรรม | บ้านธัมมะ | เว็บพระรัตนตรัย | คนดี | วัดป่ากรรมฐาน | คนเมืองบัว | พุทธาวุธ  | หลวงพ่อ  | พุทธภูมิ |ธรรมดี | ศาสนาที่พันทิพย์ | พระไทยเน็ต | ซีดีธรรมะ | วัดโพธิ์  | ธรรมสวนะ | ปฏิจจสมุปบาท | กุศล | หลวงปู่มั่น|dhamma.netดังตฤณ | dhamma4ever.com | ลานธรรมบัณฑิต | ฟังธรรม.com  | ธรรมะไทย |

ปล. สเปชได้อัพเป็นเวิร์ดเพรส ^^ ยังไม่ได้อัพเดตต้องขออภัยไว้ ณที่นี้ด้วยจ๊ะ

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ(แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้)

  

      

 

 

       ” การที่เราจะสร้างเด็กสักคนนั้น ไม่ใช่แค่ว่าเราจะให้แค่ความรู้ หลักวิชาการ และเนื้อหาในบทเรียนเท่านั้น แต่เราต้องให้เค้าเรียนรู้ สัมผัสถึงธรรมชาติของความรู้จริงๆ ไม่ใช่จะเคร่งเครียดแค่ในตำราเท่านั้น กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ของเพื่อนๆและ คุณครู มีบทบาทอย่างมากในการสร้างเค้าให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป เรียนรู้ด้วยความรักและเข้าใจเป็นหลักการสอน ของดิฉันเสมอมา “

      แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง  การใช้สระต่างๆในภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  และได้รับประสบการณ์จากแบบฝึกโดยได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียน  ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการวางแผนการสอนของครู  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนช่วย  ทำให้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้สำเร็จด้วยดี

 

   ฉวีวรรณ   สุรเสรีวงษ์

 

 

แบบฝึกเสริมทักษะ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เล่มที่1 เรื่อง สระแอ (a)

 

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

https://laijza.bay.livefilestore.com/y1pgwTuSUFb8YrjlsnfmLyIfZXl-q2rB8BH0iyZXd5f-rLXB_aF5_QHnQbf58hv6NIjkBTSCKFIn2AR1jljE4H8kg/The_Test_A.pdf?download&psid=1

โพสท์ใน หนังสือ | ใส่ความเห็น

(แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้) เล่มที่ 1-18 ไฟล์ pdf

      

 

เนื้อหาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์เพื่อการเผยแพร่

ได้จัดทำเป็นไฟล์ Pdf แล้วแล้ว ให้คลิกโหลดได้ที่ใต้ไฟล์ภาพจ้า ที่ ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf

https://skydrive.live.com/?cid=EF84D396CDF6A7FC&id=EF84D396CDF6A7FC%21969&sc=documents

หรือ

       ดาวน์โหลดทั้งหมดจากเว็บฝากไฟล์ Mediafire

http://www.mediafire.com/?4ggksp81vu6xds6

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 1 a ออกเสียง สระแอ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 2 e ออกเสียง สระเอ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 3 i ออกเสียง สระอิ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 4 o ออกเสียง สระออ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 5 u ออกเสียง สระไม้หันอากาศ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 6 ar ออกเสียง สระอาร์.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 7 ay ออกเสียง สระเอ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 8 ee ออกเสียง สระอี.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 9 oo ออกเสียง สระอุ อู.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 10 or ออกเสียง สระออ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 11 y ออกเสียง อาย.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 12 oy ออกเสียง ออย.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 13 ai ออกเสียง เอ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 14 aw ออกเสียง ออ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 15 ir ออกเสียง เออ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 16 oi ออกเสียง ออย.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 17 ou ออกเสียง เอา.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ 18 ow ออกเสียง โอ.pdf

แบบฝึกเสริมทักษะ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เล่มที่1 เรื่อง สระแอ (a)

01.jpg picture by teachertcherry

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

 http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/ThebestEnglishtest/The|_Test|_A.pdf

เล่มที่ 2 เรื่อง สระเอ (e)

e2.jpg picture by teachertcherry

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/ThebestEnglishtest/Test|_e.pdf

เล่มที่ 3 เรื่อง สระอิ (i)

e3.jpg picture by teachertcherry

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/ThebestEnglishtest/Test|_i.pdf

เล่มที่ 4 เรื่อง สระออ (o)

e4.jpg picture by teachertcherry

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/ThebestEnglishtest/Test|_o.pdf

เล่มที่ 5 เรื่อง ไม้หันอากาศ (u)

e5.jpg picture by teachertcherry

>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf <<

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/embedrowdetail.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/ThebestEnglishtest/Test|_u.pdf

โพสท์ใน หนังสือ | ใส่ความเห็น

My New School (Pre Test)

 

 

Unit 2

My  New  School

 

 

 

 

Cartoon_School.jpg picture by teachertcherry

 

ใบความรู้

เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรา

คลิกที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีเครื่องหมาย โน้ต จะมีเสียงของคำศัพท์นั้นๆด้วยนะ

 

 

คำศัพท์

คำอ่าน

คำแปล

1

canteen โน้ต

แคนทีน

โรงอาหาร

2

library โน้ต

ไลบรารี่

ห้องสมุด

3

toilet  โน้ต

ทอยเล่ท

ห้องน้ำห้องส้วม

4

computer room โน้ต

คอมพิวเทอร์ รูม

ห้องคอมพิวเตอร์

5

playground โน้ต

เพลย์กราวด์

สนามเด็กเล่น

6

music room โน้ต

มิวสิค รูม

ห้องดนตรี

7

science lab โน้ต

ไซเอนส์ แล็บ

ห้องวิทยาศาสตร์

8

hall โน้ต

ฮอลล์

ห้องโถง/ห้องประชุม

9

first aid room โน้ต

เฟิ๊รสท์ เอด รูม

ห้องปฐมพยาบาล

10

principal’s office  โน้ต

พริ้นซิพอลส์ อ๊อฟฟิส

ห้องผู้อำนวยการ

11

classroom  โน้ต

คล๊าสส์รูม

ห้องเรียน

 
ไฟล์เสียงของคำศัพท์แต่ละคำจ๊ะ

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

เรื่อง My New School

 

ชื่อ…………………………….สกุล……………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/…

 

 

 

คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย (x)  ทับ  a, b และ c ที่เห็นว่าถูกที่สุด (ข้อละ  1  คะแนน)

 

 

classroom.png picture by teachertcherry

 

1.    We  study  in  the  ________.

       a.  classroom.

       b.  playground.

       c.  first  aid  room.  

              

playball.png picture by teachertcherry

 

2.    I  play  football  __________.

       a.  in  the  library.

       b.  on  the  playground.

       c.  in  the  canteen.

 

library.png picture by teachertcherry

 

3.    Where  is  Susan? 

       She  is  in  _________.

       a.  the  classroom.

       b.  the  hall.

       c.  the  library.

 

computerroom.png picture by teachertcherry

 

4.    Where  are  Jane  and  Mary?

       They  are  in  ____________ .

       a.  the  library.

       b.  the  classroom.

       c.  the  computer  room.

 

canteen2.png picture by teachertcherry

 

5.    Where  is  Tom ?

       He  is  ________ .

       a.  in  the  canteen.

       b.  in the  toilet.

       c.  in  the  hall.

 

 

 

ดูภาพแล้วตอบคำถามจากข้อ 6 – 8

 

canteen.png picture by teachertcherry

 

6.    How  many  apples  are  there ?

       There  are  _________ apples.  

       apple.png picture by teachertcherry

       a.  three

       b.  four

       c.  five

 

7.    How  many  oranges  are  there  ?

       There  are  ________ oranges.

       orange.png picture by teachertcherry

       a.  seven

       b.  eight

       c.  nine

 

8.    How  many   sandwiches  are  there?

       There  are ____________ sandwiches.

 

       cake.png picture by teachertcherry

       a.  eight

       b.  nine

       c.  ten

 

9.    Five  plus  five  is  _________ .

       a.  ten

       b.  nine

       c.  eleven

 

10. Ten  minus  five  is  ___________ .

       a.  four

       b.  five

       c.  six

 
 
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวกับบทเรียน เป็นไฟล์นามสกุล mdi
ไฟล์ mdi สามารถเปิดอ่านและพิมพ์ออกมาได้ในวินโดว์ทุกเวอร์ชั่น
โดยที่ไม่ต้องใช้ โปรแกรม PDF
 
 
MDI.png picture by teachertcherry 
 
 
myschoolmix.png picture by teachertcherry
 
pretest.png picture by teachertcherry
 
                                          
 
 
Update 
เกมส์ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉัน
(Welcome to my school)
 
เป็นเกมส์คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในโรงเรียนจ๊ะ
ใช้โปรแกรม Powerpoint ในการสร้างเกมส์ง่ายๆ ใครๆก็ทำได้จ้า
 
Download เกมส์ตรงนี้นะจ๊ะ คลิกที่ภาพไฟล์นะ
 
1. เป็นไฟล์ .pps ขนาดไฟล์ 6.17 MB  
 
2. เป็นไฟล์ .rar ขนาดไฟล์ 5.96 MB
 
วิธีเล่น
เป็นแบบทดสอบถามตอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะ ง่ายๆจ้าลองเล่นดูนะจ๊ะ
 
welcometomyschool.png picture by teachertcherry

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | 1 ความเห็น

Parts of Body

partofbody.png picture by teachertcherry
 
 

Parts  of  Body

คำศัพท์ส่วนต่าง ๆของร่างกาย

**คลิกที่ ตัวภาษาอังกฤษ โน้ตจะมีไฟล์เสียง ของคำศัพท์นั้นๆด้วยนะ**

 

คำศัพท์

คำอ่าน

คำแปล

 1.arm โน้ต

อาร์ม

แขน

 2.eye โน้ต

อาย

ตา

 3.ear โน้ต

เอียร์

หู

 4.nose โน้ต

โนซ

จมูก

 5.neck โน้ต

เนค

คอ

 6.hip โน้ต

ฮิพ

สะโพก

 7.hair โน้ต

แฮร์

ผม

 8.hand โน้ต

แฮนด์

มือ

 9.head โน้ต

เฮด

ศีรษะ

10.finger โน้ต

ฟิงเกอะ

นิ้วมือ

11.foot โน้ต

ฟุท

เท้า

12.shoulder โน้ต

โชลเดอะ

ไหล่

13.knee โน้ต

นี

เข่า

14.toe โน้ต

โท

นิ้วเท้า

15.leg โน้ต

เลก

ขา

16.mouth โน้ต

เมาธฺ

ปาก

 

  

แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

เรื่อง  Parts of  Body  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องตัวอักษร  a b c ที่เห็นว่า

                  ถูกที่สุด (ข้อละ 1 คะแนน)

**คลิกที่ ตัวภาษาอังกฤษ โน้ตจะมีไฟล์เสียง ของคำศัพท์นั้นๆด้วยนะ**

 

1.  อวัยวะใดที่ใช้เกี่ยวกับการได้ยิน

   ear.png picture by teachertcherry

   a.  ear

   b.  eye

   c.  arm   

6.  ตะโพก  ภาษาอังกฤษเรียกว่า

 

      hip.png picture by teachertcherry 

    a.  hand

    b.  hair 

    c.  hip

2.  อวัยวะใดใช้ในการพูด

   mouth.png picture by teachertcherry

    a.  neck

    b.  mouth

    c.  ear

7.  อวัยวะใดอยู่ตรงกลางระหว่างศีรษะกับไหล่

     neck.png picture by teachertcherry

    a.  shoulder

    b.  neck

    c.  nose

3.  เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ด้วยอะไร

   eye.png picture by teachertcherry

    a.  arm

    b.  ear

    c.  eye    

8.  เมื่อเราต้องการชี้นิ้วต้องให้อวัยวะใด

        finger.png picture by teachertcherry

    a.  finger

    b.  toe

    c.  leg

4.  เราใช้อะไรจับหรือถือสิ่งของ

   hand.png picture by teachertcherry

    a.  head

    b.  hand

    c.  hair

9.  อวัยวะใดในร่างกายใช้ในการเดิน

   

    foot.png picture by teachertcherry

    a.  foot

    b.  finger

    c.  hair

5.  อวัยวะใดในร่างกายใช้ในการดมกลิ่น

     nose.png picture by teachertcherry

    a.  nose

    b.  neck

    c.  knee

10.  เราเรียกอวัยวะตั้งแต่ไหล่ไปถึงมือว่าอะไร

      arm.png picture by teachertcherry

    a.  mouth

    b.  arm

    c.  shoulder

 

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

Exercise (Parts of Body)

 

 Exercise 1

1.  คำชี้แจง : ให้โยงคำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง

 1.      eye                                               *  ตา

 2.      ear    *                                             *  แขน

 3.      nose  *                                             *  ขา

 4.      neck  *                                             *  นิ้วเท้า    

 5.      hand  *                                             *  เข่า

 6.      hip     *                                             *  ไหล่

 7.      hair    *                                             *  ศีรษะ

 8.      foot   *                                              *  นิ้วมือ

 9.      finger *                                             *  เท้า

10.     head  *                                              *  ผม

11.     shoulder*                                          *  สะโพก

12.     knee  *                                              *  มือ

13.     toe     *                                              *  คอ

14.     leg     *                                              *  จมูก

15.     arm    *                                              *  หู

16.     mouth*                                              *  ปาก

 

 

 

Exercise 2 

คำชี้แจง  : ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ถูกต้อง

 

1.  หู 

        ear.png picture by teachertcherry

 

 

 

 

 

6.  แขน

      arm.png picture by teachertcherry  

 

 

 

 

 

2.  ตา

      eye.png picture by teachertcherry 

 

 

 

 

 

7.  เท้า

           foot.png picture by teachertcherry 

 

 

 

 

 

 

3.  จมูก

            nose.png picture by teachertcherry

 

 

 

 

 

 

 

8.  ขา

        leg.png picture by teachertcherry   

 

 

 

 

 

4.  ปาก

      mouth.png picture by teachertcherry

 

 

 

 

 

 

 

9.  เข่า

         knee.png picture by teachertcherry 

 

 

 

 

 

 

5.  มือ

            hand.png picture by teachertcherry

 

 

 

 

 

 

10.  คอ

         neck.png picture by teachertcherry

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

Basic Book for little students

             

Basic Book for little students

                     

littlebutterflies1.gif

       

Mrs. Chaweewan Surasereewong

             http://teachertcherry.spaces.live.com         

 

  แบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ เอกสาร Pdf             cherry.gif picture by teachertcherry

           

Sea.png picture by teachertcherry

แบบทดสอบเรื่องสัตว์ทะแล

 http://users3.titanichost.com/teachertcherry/Pdf/Sea_Animals.pdf

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/self.aspx/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0/Test%20PDF/Sea|_animals.pdf 

 

Open Sea_animals.pdf

Photobucket - Video and Image Hosting

แบบทดสอบเรื่องผักและผลไม้

 http://users3.titanichost.com/teachertcherry/Pdf/Thai_Fruits_And_Vegetables.pdf

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/self.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/Test%20PDF/Thai%7C_Fruits%7C_and%7C_Vegetables.pdf

Photobucket - Video and Image Hosting

แบบทดสอบเรื่องอาหาร
 http://users3.titanichost.com/teachertcherry/Pdf/Food.pdf

  หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/self.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/Test%20PDF/Food.pdf

Photobucket - Video and Image Hosting

แบบทดสอบเรื่องเสื้อผ้า

 http://users3.titanichost.com/teachertcherry/Pdf/Clothes.pdf

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/self.aspx/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b0/Test%20PDF/Clothes.pdf

Photobucket - Video and Image Hosting

แบบทดสอบเรื่องสัตว์ป่า

 http://users3.titanichost.com/teachertcherry/Pdf/Wild_Animals.pdf

หรือ

http://cid-ef84d396cdf6a7fc.skydrive.live.com/self.aspx/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0/Test%20PDF/Wild%7C_animals.pdf?sa=659482625

 

โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF คลิก ดาว์นโหลด cherry.gif picture by teachertcherry

http://www.foxitsoftware.com/downloads/

ลิ้งค์ตรง

http://foxit.vo.llnwd.net/o28/pub/foxit/reader/desktop/win/2.x/2.3/enu/FoxitReader234015_enu_Setup.exe

                   

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น